Jdi na obsah Jdi na menu
12. 5. 2020

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně

Pokud nedojde k žádné změně, naše škola od 25. 5. zahájí výuku žáků 1. stupně. Výuka v tomto období je pro žáky 1. stupně nepovinná. Rozhodnutí poslat dítě do školy učiníte vy. Dále počítáme s tím, že třídní učitelé povedou dle možností a domluvy výuku na dálku.

Vaše dítě bude zařazeno do pracovní skupiny nejvýše s dalšími 14 žáky dané třídy nebo jiného ročníku. Žáci z dané skupiny se nebudou mísit, vyměňovat nebo spojovat s jinými. Budou pracovat s určeným pedagogickým pracovníkem (učitelka, vychovatelka, asistentka). Při přerušení docházky do školy je žák i nadále povinen se zúčastnit probíhající výuky na dálku.

Připravovaný pobyt žáků ve škole bude hodně odlišný od předchozího vzdělávání, na které byly děti zvyklé z předchozí doby. Bude nutné bezezbytku dodržovat řadu pravidel a opatření, která mají chránit nejen nás, ale i Vaše děti a především Vás rodiče a ostatní příbuzné. Dopolední zaměstnání Vašich dětí bude směřováno k pomoci s realizací zadaných úkolů prostřednictvím internetu či jiných zdrojů. I v odpolední části budou děti muset dodržovat hygienická pravidla a při hrách mít roušku.

Přihlášení

Přihlášení žáka je možné do 18. 5. 2020 do 19.00 hod. zasláním e-mailové zprávy od zákonných zástupců na adresu habrmanovad@centrum.cz s vyplněnou tabulkou - odkaz ve formátu pdf ZDE nebo odkaz ve formátu doc ZDE.

Časový rozsah a organizace

Na  základě zjištěného zájmu  Vám bude  rozdělení žáků do skupin, sraz jednotlivých skupin, časový rozsah dopoledního vzdělávání jednotlivých skupin, časový rozpis odchodů žáků do školní jídelny  a časový rozpis odpoledních aktivit sdělen na webových stránkách školy ve středu 20.5.2020.

Podmínky vstupu do školy a pobytu ve škole

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla uvedena  v dokumentu - OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - čtěte ZDE.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze přihlášeným žákům. Konkrétní vstup do školy bude upřesněn dle počtu příchozích žáků a jednotlivých skupin.

Při prvním vstupu do školy předloží žák Čestné prohlášení vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený v definici osob s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení), nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Stravování

Stravování bude od 25. května zajištěno.

Omlouvání

Omlouvání nepřítomnosti  přihlášeného žáka učiní zákonný zástupce předem na e-mailové adrese pedagogického pracovníka skupiny nebo telefonicky na tel. čísle: 731 459 516.

Doprovod dětí a vyřizování záležitostí

Žáka může rodič doprovodit před školu.

Pokud rodiče potřebují se školou něco projednat, musí se objednat.

Vážení rodiče,
děkuji Vám za Vaši spolupráci v těchto náročných podmínkách a věřím, že společně s dětmi letošní školní rok úspěšně dokončíme.                                                                                                                              Dagmar Habrmanová, ředitelka školy